Privacy statement

privacy statement


Wij respecteren de privacy van onze klanten en bezoekers.


De bescherming van je

 privacy is daarom uiterst belangrijk voor ons.


Je kunt er op vertrouwen

dat jouw gegevens op een transparante en eerlijke

manier worden verwerkt


wij zullen er alles aan doen

 om zorgvuldig en verantwoord met jouw gegevens om te gaan


 Daarbij nemen wij de

 strenge voorwaarden van

de Algemene Verordening

Gegevensbescherming

(AVG) in acht.


PRIVACY STATEMENT:

In deze Privacyverklaring beschrijven wij waarom wij gegevens van je verwerken, hoe wij dat doen en welke rechten je daarbij hebt.


Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor het gebruik van mijn gegevens en hoe kan ik contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Fruit voor uw bedrijf?


Fruit voor uw bedrijf is onderdeel van H & M groenten en fruit


De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is:

H & M groenten en fruit

Hegewier 6b

8771 RN Nijland

T: 0614058523

E: info@hm-agf.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken:

H & M groenten en fruit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- (Bedrijfs)naam

- Voor- en achternaam contactpersoon

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hm-agf.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

H & M groenten en fruit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Het afhandelen van de facturen die we alleen digitaal aan u verzenden via e-mail.

-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

-Om goederen en diensten bij u af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming

H & M groenten en fruit neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van H & M groenten en fruit) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

H & M groenten en fruit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als wij u gegevens niet meer nodig hebben, dan worden deze onmiddellijk vernietigd, mits er gegevens zijn die volgens de wet aan een bepaalde bewaartermijn zijn verbonden.


Delen van persoonsgegevens met derden

H & M groenten en fruit verstrekt uitsluitend aan derden, en alleen als dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

H & M groenten en fruit gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door H & M groenten en fruit.


Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.


Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hm-agf.nl


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.


We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. H & M groenten en fruit wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,

De autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


H & M groenten en fruit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij door gebruik te maken van tweestapsverificatie in de beveiligde omgeving (HTTPS://) van de (online)programma’s die wij  gebruiken.


 Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hm-agf.nl


Privacyverklaring volgens AVG (2018) H & M groenten en fruit


Privacy statement                                                                                                                                                                                        Fruit voor uw bedrijf © 2018